Joola klub, viac informácii...
 

 

Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúci
Robert Ferda - ROTO Centrum

Sídlo firmy: Želiezovce, Adyho 31, PSČ 937 01
Predajňa: Želiezovce, SNP 21, PSČ 937 01
IČO: 300 00 351
IČ DPH: SK 1020383166
DIČ: 1020383166
Tel.: +421 905 735 440


1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá kontaktuje Robert Ferda - ROTO Centrum s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka. Tovar je možné objednať nasledujúcimi spôsobmi: - ústne (osobne v predajni) - písomne (poštou, e-mailom, faxom) - v internetovom obchode www.joola.sk.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho Robert Ferda - ROTO Centrum s požiadavkou o zaobstaranie tovaru, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru. Pri registrácii kupujúceho ako "spoločnosť" (obec, športový klub, s.r.o. atď.) mimo fyzických osôb nepodnikateľov, je povinné uviesť pridelené IČO: (až na niekoľko výnimiek) a pri podnikateľoch pridelené DIČ.

1.4 Používaním internetového obchodu www.joola.sk a vykonaním objednávky, kupujúci vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Robert Ferda - ROTO Centrum si vyhradzuje právo zmeny týchto Obchodných podmienok.

1.6 Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

1.7 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.joola.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov na základe Zbierky zákonov SR - zákon č. 102/2014 : Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.8 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho www.joola.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar je možné objednávať nasledovne:
 • a) prostredníctvom nákupného košíka na internetovej stránke www.joola.sk
 • b) e-mailom, faxom, telefonicky
 • c) osobne na adrese Robert Ferda - ROTO Centrum
2.2 Vykonaním objednávky sa kupujúci zaväzuje objednaný tovar prevziať a za tovar zaplatiť dohodnutú cenu.

2.3 Robert Ferda - ROTO Centrum sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.4 Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho je možné do 24 hodín od odoslania objednávky bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť e-mailom alebo telefonicky. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci storno objednávky e-mailom. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich odošle na adresu poštovou poukážkou.

2.5 Robert Ferda - ROTO Centrum má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Robert Ferda - ROTO Centrum má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené, alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť).

3. CENY

3.1 Robert Ferda - ROTO Centrum je platcom DPH - všetky ceny uvedené v katalógu sú konečné ceny s 20% DPH.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu. Balné neúčtujeme.

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci prevodom na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry. Zálohovú faktúru vystaví predávajúci na základe odoslanej objednávky a odošle kupujúcemu e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
 • a) prevodným príkazom zo svojho účtu
 • b) platbou pri prevzatí tovaru u kuriéra (platba sa môže uskutočniť v hotovosti alebo s platobnou kartou) kupujúci obdrží potvrdenie o zaplatení tovaru od kuriéra, faktúra bude založená v balíku.
4.2 Doručenie objednaného tovaru do 31,5kg, realizujeme prepravnou spoločnosťou DPD. Tovar nadmernej váhy a to od 70kg realizujeme prepravu spoločnosťou GEIS /CARGO/.

4.3 Platba je možná len v mene EURO.

4.4 Daňový doklad (faktúru) zasiela predávajúci spolu s tovarom.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Ponuka tovaru uvádzaná na stránkach www.joola.sk nepredstavuje aktuálny stav zásob, ale sortiment, ktorý ponúkajú jednotliví distribútori, pričom len časť tovaru je držaná na sklade.

5.2 Dodacia lehota na tovar v ponuke je do 1-5 pracovných dní, pokiaľ je žiadaný tovar na sklade. V prípade, že sa musí objednať z centrálneho skladu v zahraničí, sa dodacia lehota predĺži na cca 10-14 dní. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom, faxom, alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku.

5.3 Tovar, ktorý je na sklade predávajúceho, bude vyexpedovaný do 24hod. Pri ostatnej platbe uvedenej v bode Platby 4.4 sa tovar expeduje ihneď po uhradení zálohovej faktúry kupujúcim.

5.4 Súčasťou dodávky nie je inštalácia a montáž tovaru (stolnotenisové roboty, stoly a príslušenstvo).

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predaj a doručenie tovaru je obmedzené na územie SR. Pre informácie o doručení do zahraničia kontaktujte Robert Ferda - ROTO Centrum e-mailom.

6.2 Robert Ferda - ROTO Centrum zabezpečuje doručenie objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou Geis.

6.3 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a celistvosť zásielky pri jeho preberaní od prepravcu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy kupujúci, alebo osoba ním poverená na prevzatie zásielky, podpisom potvrdí prepravcovi prevzatie tovaru v nepoškodenom stave.

6.5 V prípade doručenia tovarom prepravcom je tovar poistený v plnej výške a v prípade potreby prepravovaný s označením „Krehký“.

6.6 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), ktorý slúži aj ako dodací list, návod na použitie a obsluhu ak ho tovar obsahuje.

6.7 Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Kupujúci je povinný vo vlastnom záujme spísať s prepravcom protokol o poškodení obalu, tovaru, alebo celej zásielky.

6.8 Robert Ferda - ROTO Centrum nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv, alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade predávajúci túto skutočnosť oznámi kupujúcemu a vráti peniaze v plnej výške.

6.9 Cena balíka + dobierka podľa hmotnosti prepravovanej zásielky:
Cenník prepravy balíkov podľa váhy:
 • do hmotnosti 3 kg - 4,50 Euro
 • od 3 kg do 5 kg - 4,70 Euro
 • od 5 kg do 10 kg - 5,00 Euro
 • od 10 kg do 20 kg - 8,00 Euro
 • od 20 kg do 30,5 kg - 10,00 Euro
 • Nad 70 kg cena bude stanovená podľa prepravnej ceny vyžiadanej od prepravnej spoločnosti GEIS, podľa skutočnej hmotnosti. Cenu prepravy Vám oznámime a vyžiadame Váš súhlas k preprave. Informatívna cena nad 70 kg do 130 kg od 30 Euro do 65 Euro.
Dobierkové príplatky:
 • do 170,00 Euro - 1,10 Euro
 • do 340,00 Euro - 1,20 Euro
 • do 680,00 Euro - 1,50 Euro
 • do 1 660,00 Euro - 3,50 Euro

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Tovar v ponuke Robert Ferda - ROTO Centrum je nakúpený od autorizovaných distribútorov jednotlivých značiek a je určený pre slovenský trh.

7.2 Reklamačný poriadok

Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci, alebo ním poverený zamestnanec, alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka , ktoré sú uvedené v odseku 2.1 tohto reklamačného poriadku , t. j. práva požadovať výmenu tovaru, opravu (odstránenie vady ) tovaru, primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo právo odstúpenia od zmluvy. Predávajúci, alebo ním poverený zamestnanec je povinný na základe rozhodnutia kupujúceho ktoré z práv zo záruky si uplatňuje, určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový ( § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa) . V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy tovaru, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy tovaru, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie, pričom túto informáciu uvedie v doklade o vybavení reklamácie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. aj stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n ) Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova, počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie (§ 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Pri uplatnení reklamácie spôsobom podľa bodu 2.1 (A) vyššie, t. j. pri doručení písomnej reklamácie spolu s tovarom poštou na korešpondenčnú adresu predávajúceho, predávajúci doručí kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, doručením potvrdzujúceho emailu na emailovú adresu kupujúceho, ktorú kupujúci uviedol pri objednávke tovaru. Pri uplatnení reklamácie spôsobom podľa bodu 2.1 (B) vyššie, t. j. uplatnením reklamácie v prevádzke predávajúceho, vydá predávajúci kupujúcemu ako potvrdenie o uplatnení reklamácie kópiu reklamačného protokolu. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať zákazníkovi písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie ( § 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa ). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie alebo list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.

Záručné podmienky a záručná doba

1. Na zakúpený tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

2. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra ( resp. doklad o kúpe tovaru ) , ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný čo najpresnejšie popísať vadu , pre ktorú tovar reklamuje.

4. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru , ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia nesprávneho používania , nedostatočného , alebo nevhodného ošetrenia v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený , v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

8. VRÁTENIE TOVARU - ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1 V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a vrátenie zakúpeného tovaru je potrebné predávajúcemu zaslať do 14 pracovných dní.

8.2 Kupujúci je povinný tovar vrátiť odoslaním tovaru na adresu predávajúceho, Robert Ferda - ROTO Centrum, Adyho 31, 937 01 Želiezovce, (tovar odoslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý, ale naopak bude kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený.

8.3 Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 14 dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu kupujúceho, alebo prevodom na účet kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený, či nesprávne používaný, vyhradzuje si predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

8.4 Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

9. AKCIE A ZĽAVNENÝ TOVAR

9.1 Pri akciovom a výpredajovom tovare už nemusia byť všetky modely a veľkosti dostupné. V prípade nejasností nás prosím kontaktujte. Do celkovej hodnoty tovaru sa nezahŕňajú náklady na prepravu tovaru (doručenie) a dobierku.

10. Prehlásenie o spracovávaní osobných údajov.

GDPR (General Data Protection Regulation) je nové nariadenie Európskej únie, ktoré sa zaoberá spôsobom, akým spoločnosti narábajú s osobnými údajmi svojich zákazníkov.

10.1. Robert Ferda - ROTO Centrum ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.joola.sk, je spracovateľ osobných údajov získaných od svojich zákazníkov, v súvislosti s vybavením objednávok, ktoré sa prostredníctvom webovej stránky www.joola.sk realizujú.

10.2. Robert Ferda - ROTO Centrum má implementované požiadavky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov, ktoré zaisťujú ochranu dôvernosti, integritu a zaistenie dostupnosti osobných údajov. Rober Ferda - ROTO Centrum riadi bezpečnostné riziká tak, aby sa nemohli realizovať hrozby úniku osobných údajov a postupuje v súlade so smernicami GDPR.

10.3. Rozsah spracovania osobných údajov:
- Meno a priezvisko
- Obchodné meno (názov organizácie)
- Poštová adresa
- E-mailová adresa
- Telefónne číslo
- Prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo)
- IČO
- DIČ

10.4. Účel spracovania osobných údajov: Osobné údaje sú spracovávané pre účely vybavenia objednávok, vystavenia faktúry, doručenie objednaného tovaru a pri reklamácii. Osobné údaje potrebné k doručeniu tovaru môžu byť poskytnuté dopravcovi zabezpečujúcemu doručenie zásielky.

10.5. Doba spracovania osobných údajov: Osobné údaje sú spracovávané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu.

11. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

11.1 Spory Užívateľa a Obchodníka so sídlom v Slovenskej republike

11.2. Užívateľ - spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na Obchodníka so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým Obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Obchodník porušil jeho práva. Ak Obchodník na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Užívateľ – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom Užívateľ – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na Prevádzkovateľa je ferdarobert@gmail.com. Užívateľ – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi Užívateľom - spotrebiteľom a Obchodníkom - predávajúcim, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20 eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od Užívateľa - spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

11.3. Užívatelia - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len "RSO") na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Užívateľ - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Užívateľ - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Užívateľ - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

V Želiezovciach 1.1.2017